Löpande årsredovisning och bokslut

Bokslut

Månadsbokslut

Vi upprättar alltid löpande fullständiga månadsbokslut med avstämningar av samtliga balanskonton hos samtliga våra kunder.

Detta för att skapa kontinuerligt pålitliga siffror i realtid. Detta gör även att man minimerar arbetet kring årsboksluten när det löpande utförs ett ordentligt avstämningsarbete med tillhörande god dokumentation

Årsbokslut

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. Därför lägger vi stor vikt på att upprättade av oss bokslut är av högsta kvalité och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Vi upprättar kompletta årsbokslut enligt god redovisningssed. Med god redovisningssed menas att gällande lagstiftning, normgivning och praxis efterlevs.

Vi ser till att bokslutet är ändamålsenligt dokumenterat och levereras i god tid.

Vår erfarenhet från bokslutsarbete garanterar att bokslut samt årsredovisning hanteras på rätt sätt.

För de bolag som väljer att inte anlita en revisor är det extra viktigt att bokslut samt årsredovisning upprättas enligt de krav som lagstiftningen ställer, god redovisningssed och svensk standard

Årsredovisning

Resultatet av bokslutsarbetet hamnar i årsredovisningen, som är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Alla aktiebolag måste enligt lag varje år upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket.

Vi säkerställer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen inför bolagets årsstämma och att den följer etablerad normgivning.

Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL och ska vara offentlig.

Årsredovisningens delar

En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

En balansräkning visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret.

Resultaträkningen visar som namnet antyder ett företags resultat genom en sammanställning av dess intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Noter är upplysningar om hur exempelvis tillgångar och skulder har värderats, hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.

En förvaltningsberättelse är en översikt av företagets resultat, verksamhet och ställning och ska återge sådant som inte går att återge i balans- och resultaträkningen som exempelvis dess utveckling och betydande händelser.

 

Årsredovisningens principer

En årsredovisning ska följa vissa redovisningsprinciper vid upprättande av balans- och resultaträkningen och noterna. Dessa principer är fortlevnadsprincipen, konsekvensprincipen, försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen.

Fortlevnadsprincipen innebär att företaget ska antas fortsätta sin verksamhet under en överskådlig tid.

Konsekvensprincipen innebär att samma värderingsmetoder ska användas år efter år.

Försiktighetsprincipen är att värdera sina tillgångar, skulder, intäkter och kostnader med försiktighet.

Kontinuitetsprincipen betyder att det ingående balansräkningen ska stämma överens med den utgående från föregående räkenskapsår.

Kontaktuppgifter

Besöksadress Permatsvägen 27, 796 31 Älvdalen

Kontakta oss